Competitiereglement (21/08/2012)

COMPETITIEREGLEMENT

Schaakvereniging Nieuwerkerk aan den Ijssel

Versie 21 augustus 2012

  

Deel 1. Doel en toepassing

Artikel 1.1. Algemeen

Dit reglement geldt voor de interne competities van de schaakvereniging Nieuwerkerk aan den IJssel.

 

Artikel 1.2. Soorten competities

In dit reglement worden de volgende competities geregeld:

a)     Huishoudelijke competitie

b)    Bekercompetitie

c)     Rapidcompetitie

d)    Snelschaakcompetitie

 

Artikel 1.3. Leiding

De algemene leiding van de in artikel 1.2. bedoelde competities berust bij de wedstrijdleider of een door het bestuur aan te wijzen plaatsvervanger. Hij heeft als taak de uitvoering en handhaving van dit reglement en neemt beslissingen in alle onvoorziene gevallen.

 

Artikel 1.4. Beroep

Tegen de in artikel 1.3. bedoelde beslissingen kanbinnen twee weken na het bekend maken van een beslissingschriftelijk beroep worden aangetekend bij het bestuur. Het bestuur verbindt zich binnen twee maanden uitspraak te doen aangaande het beroep.

 

Artikel 1.5. Deelname

Aan de in artikel 1.2. genoemde competities kan worden deelgenomen door de leden van de Schaakvereniging Nieuwerkerk aan den IJssel.

 

Deel 2. De partijen

Artikel 2.1. Indeling

De wedstrijdleider maakt voor iedere reguliere speelavond van het seizoen van tevoren een indeling. Daarin wordt voor alle spelers die die avond verwacht worden vastgelegd in welke competitie ze deelnemen en, indien van toepassing, tegen wie ze spelen.

 

Artikel 2.2. Spelregels

Alle partijen worden gespeeld volgens de regels van de wereldschaakbond (FIDE), in de officiële vertaling van de KNSB

 

Artikel 2.3. Speeltempi

De vereniging kent 4 speeltempi:

1)     Het RSB-tempo is het tempo vastgelegd in het competitiereglement van de RSB

2)     Het bekertempo is 1 uur en 35 minuten per persoon per partij

3)     Het rapidtempo is 45 minuten per persoon per partij

4)     Het snelschaaktempo is 5 minuten per persoon per partij

 

Artikel 2.4. Aanvang

Partijen gespeeld in het RSB-tempo of het bekertempo dienen om 20:00 te beginnen.

 

Artikel 2.5. Doorgifte van partijresultaten

Van partijen die in het RSB-tempo zijn gespeeld wordt het resultaat doorgegeven aan de KNSB ten behoeve van het bepalen van een beginrating of aanpassing van de bestaande rating der spelers.

 

Deel 3. Huishoudelijke competitie

Artikel 3.1. Speeltempo

Partijen die gespeeld worden in het kader van de huishoudelijke competitie worden gespeeld in het RSB-tempo.

 

Artikel 3.2 Groepsindeling

 1. In beginsel wordt er gespeeld in onder elkaar geschikte groepen van ongeveer 18 spelers.
 2. Voor de laagste groep(en) kan van lid 1 worden afgeweken indien het aantal deelnemers aan de huishoudelijke competitie volledige uitvoering van het onder lid 1 beschreven beginsel onmogelijk maakt.
 3. De groepsindeling wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door de algemene ledenvergadering voor het dan net begonnen seizoen.

 

Artikel 3.3. Aard van de competitie

 1. In de groepen bedoeld in artikel 3.2. lid 1 wordt gedurende het seizoen een enkelrondige competitie gespeeld.
 2. Voor de groep(en) bedoeld in artikel 3.2. lid 2 kan een afwijkende regeling gelden.
 3. De aard van de competities voor de groep(en) bedoeld in artikel 3.2. lid 2 wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de algemene ledenvergadering voor het dan net begonnen seizoen.

 

Artikel 3.4. Promotie en degradatie

 1. Voor de groepen bedoeld in artikel 3.2. lid 1 geldt een promotie- en degradatieregeling waarin degenen die promoveren het volgende seizoen in een groep hoger spelen en degenen die degraderen het volgende seizoen in een groep lager.
 2. Voor de groepen bedoeld in artikel 3.2. lid 2 geldt een promotie- en degradatieregeling op maat.
 3. De promotie- en degradatieregeling wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door de algemene ledenvergadering voor het dan net begonnen seizoen.
 4. De wedstrijdleider behoudt het recht lopende het seizoen van de vastgestelde regeling af te wijken in gevallen waarin hij dit noodzakelijk acht.

 

Artikel 3.5. Gelijk eindigen

 1. Indien meerdere spelers met hetzelfde aantal punten eindigen, dan wordt hun onderlinge volgorde bepaald door toepassing van de Sonnenborn-Berger score.
 2. Indien toepassing van lid 1 niet tot een beslissing leidt doordat de Sonnenborn-Berger van de betrokken spelers gelijk zijn, dan is gelden de onderlinge resultaten.
 3. Indien ook na toepassing van lid 2 er geen uitsluitsel is ontstaan dan wordt de onderlinge volgorde bepaald door loting

 

Artikel 3.6. Clubkampioenschap

De winnaar van de hoogste groep is clubkampioen.

 


Artikel 3.7. Nieuwe spelers

Nieuwe spelers kunnen worden ingepast in de bestaande groepsindeling. De wedstrijdleider bepaalt naar eigen inzicht in welke groep een nieuwe speler kan worden ingepast, waarbij hij rekening houdt met diens speelsterkte.

 

Artikel 3.8. Peildata

Jaarlijks worden tijdens de algemene ledenvergadering peildata vastgesteld. Bovendien wordt voor elke groep vastgesteld hoeveel partijen elke speler van de betreffende groep aan het eind van de speelavond op de peildata gespeeld moet hebben. Spelers die op een peildatum niet aan de gestelde eis voldoen, kunnen door de wedstrijdleider uit de competitie genomen worden.

 

Artikel 3.9. Spelers die de competitie niet voltooien

 1. Van spelers die niet in staat zijn de competitie te voltooien blijven de reeds behaalde resultaten staan indien hij meer dan 50% van de partijen heeft gespeeld in de competitie die hij niet voltooit. De nog openstaande partijen worden voor hem reglementair verloren verklaard, resulterend in een 0 voor hemzelf en een 1 voor zijn tegenstander(s). Indien hij 50% of minder van de partijen heeft gespeeld in de competitie die hij niet voltooit, dan vervallen al zijn resultaten, alsmede de resultaten die zijn tegenspelers tegen hem hebben behaald.
 2. Een uitzondering op lid 1 wordt verwoord in artikel 7.2. lid 3

 

Deel 4. Bekercompetitie

Artikel 4.1. Speeltempo

De reguliere partijen in de bekercompetitie worden gespeeld in het bekertempo.

 

Artikel 4.2. Opzet

De bekercompetitie wordt gespeeld volgens het knock-out systeem, waarbij de verliezer wordt uitgeschakeld voor verdere competitie en waarbij de winnaar blijft deelnemen.

 

Artikel 4.3. Loting

De paring van de tegenstanders en de kleurverdeling wordt bepaald door het lot.

 

Artikel 4.4. Bekerwinnaar

De twee laatst overblijvende deelnemers in de competitie spelen de bekerfinale. Bekerwinnaar is degene die de bekerfinale wint.

 

Artikel 4.5. Remise

 1. Als een partij in remise eindigt, dan worden aansluitend twee schaakpartijen gespeeld in het snelschaaktempo met verwisselde kleuren. De winnaar hiervan is de winnaar van de bekerwedstrijd. Als de twee snelschaakpartijen geen beslissing brengen, dan wordt er telkens één nieuwe snelschaakpartij gespeeld met verwisselde kleuren totdat er een beslissing is bereikt.
 2. In uitzondering op artikel 4.5. lid 1 wordt de bekerfinale na in remise te zijn geëindigd op een latere datum overgespeeld met verwisselde kleuren in het bekertempo. Als ook deze tweede partij in remise eindigt wordt voorts artikel 4.5. lid 1 toegepast.


Deel 5. Rapidcompetitie

Artikel 5.1. Tempo

Voor partijen die gespeeld worden in het kader van de rapidcomeptitie geldt het rapidtempo.

 

Artikel 5.2. Indeling

De indeling van rapidpartijen is vrijblijvend. Spelers kunnen in onderling overleg besluiten de ingedeelde partij niet te spelen.

 

Artikel 5.3. Rangschikking

 1. Deelnemers aan de rapidcompetitie worden lopende de competitie gerangschikt op het verschil tussen de behaalde score en de score die verwacht wordt op grond van zijn eigen uitgangsrating en de uitgangsratings van zijn tegenstanders.
 2. Alleen spelers die 5 of meer partijen in het kader van de rapidcompetite hebben gespeeld worden opgenomen in de eindrangschikking van de competitie.

 

Artikel 5.4. Uitgangsrating

 1. De gehanteerde uitgangsratings zijn de ratings op de meest recente ratinglijst van de KNSB ten tijde van de algemene ledenvergadering.
 2. Indien een deelnemer geen rating heeft op de in lid 1 bedoelde lijst, dan wordt hem een rating toegewezen nadat hij 4 partijen in de rapidcompetitie gespeeld heeft.
 3. Indien een deelnemer bedoeld in lid 2 alle 4 eerste partijen verloren of alle 4 eerste partijen gewonnen heeft, dan krijgt hij een rating toegewezen zodra een volgend resultaat afwijkt van de voorgaande resultaten.
 4. De op grond van lid 2 of 3 toegewezen rating is de rating die precies overeenkomt met het resultaat van de partijen waarop de rating gebaseerd is.
 5. Indien een deelnemer bedoeld in lid 2 eerder een rating krijgt van de KNSB dan dat er een rating bepaald is volgens lid 2 of 3, dan geldt die rating als uitgangsrating.

 

Artikel. 5.5. Winnaar

Winnaar van de rapidcompetitie is de speler die in de eindrangschikking bovenaan staat.

 

Deel 6. Snelschaakcompetitie

 

Artikel 6.1. Speeltempo

Partijen die gespeeld worden in het kader van de snelschaakcompetitie worden gespeeld in het snelschaaktempo.

 

Artikel 6.2. Opzet

 1. De snelschaakcompetitie bestaat uit 3 snelschaakavonden.
 2. Op een snelschaakavond worden 12 ronden gespeeld volgens het Zwitserse systeem.

 

Artikel 6.3. Winnaar

 1. Winnaar is de speler waarvan de som van zijn beste twee scores groter is dan die van alle andere spelers die hebben deelgenomen aan de snelschaakcompetitie.
 2. Indien meerdere spelers na toepassing van lid 1 gelijk eindingen, dan wint de speler die de meeste weerstand heeft ondervonden tijdens het behalen van zijn twee beste scores. De weerstand is het totaal van de scores die zijn tegenstanders op die avonden hebben behaald.
 3. Indien meerdere spelers na toepassing van lid 2 gelijk eindigen, dan wordt de winnaar de speler wiens opgetelde TPR van zijn beste avonden het grootst is.

 

Deel 7. Afmelden en vooruitspelen

Artikel 7.1. Afmelden

Indien een speler op enige speelavond verhinderd is, dan dient hij dit kenbaar te maken aan de wedstrijdleider, en wel uiterlijk om 18:00 op de betreffende speelavond.

 

Artikel 7.2. Disciplinaire maatregelen

 1. Indien een door de wedstrijdleider ingedeelde partij voor de huishoudelijke competitie geen doorgang kan vinden doordat één of beide spelers in strijd handelen met artikel 7.1., dan is de wedstrijdleider, indien er naar zijn oordeel sprake is van verwijtbare nalatigheid, gerechtigd 1 punt mindering aan te brengen op het puntentotaal van de in gebreke zijnde speler(s).
 2. Indien een door de wedstrijdleider ingedeelde partij voor de bekercompetitie geen doorgang kan vinden omdat één van de spelers in strijd handelt met artikel 7.1., dan is de wedstrijdleider, indien er naar zijn oordeel sprake is van verwijtbare nalatigheid, gerechtigd de bekerwedstrijd verloren te verklaren voor de in gebreke zijnde speler.
 3. Als een speler voor de tweede keer in één seizoen in aanmerking komt voor een strafpunt zoals beschreven in lid 1 van dit artikel, dan wordt de speler uit de competitie genomen. Ongeacht het aantal reeds gespeelde partijen vervallen al zijn resultaten en eindigt hij op de laatste plaats van zijn groep.

 

Artikel 7.3. Vooruit- en thuisspelen

 1. Als de mogelijkheid aanwezig is, kan de wedstrijdleider een partij vooruit laten spelen.
 2. Als twee spelers dat wensen, en het programma dat toelaat, kunnen zij, met voorafgaande toestemming van de wedstrijdleider, een partij vooruit spelen.
 3. In uitzonderlijke situaties is het mogelijk dat twee spelers op verzoek van de wedstrijdleider een partij bij één der spelers thuis spelen.

 

Deel 8. Slotbepalingen 

Artikel 8.1.

Door deel te nemen aan de competities onderwerpen de leden zich aan de regels van dit reglement.

 

Artikel 8.2. Vaststelling en wijzigingen

Dit reglement is vastgesteld op de ledenvergadering van 10 september 1985, en gewijzigd op de ledenvergaderingen van 8 september 1987, 19 september 1989, 23 april 1991, 15 september 1992, 14 september 1993 en 21 augustus 2012.

Leave a Comment